AT-Orbital ApS - Generelle forretningsbetingelser


1. Anvendelsesområde

Nærværende forretningsbetingelser gælder, for enhver aftale om levering af ydelser, herunder bl.a. systemudvikling, analyser, udvikling, design og produktion af web-løsninger samt web-hosting.
Enhver fravigelse fra disse regler skal, for at have gyldighed, være konkret skriftligt accepteret af AT-Orbital.

2. Aftalers indgåelse

2.1

Aftale om leje af plads på Internet-server (web-hosting) indgås med forud aftalt omfang, pris, leveringstid samt evt. særlige vilkår. Såfremt intet særskilt er aftalt, er sådanne aftaler indgået for 6 måneder ad gangen, således at de er gældende indtil een af parterne, opsiger aftalen. AT-Orbital er berettiget til at ændre tekniske installationer, såfremt dette er påkrævet af hensyn til drift, trafik og/eller andre tekniske forhold. AT-Orbital er i øvrigt berettiget til med 14 dages varsel, at meddele ændringer i aftalens vilkår.

2.2

Aftale om systemudvikling, udarbejdelse af analyser, design, udvikling og programmering/produktion af web-løsninger, herunder tilhørende programmer, scripts, grafiske elementer etc. indgås, medmindre særlig fastpris-aftale er indgået, til de til enhver tid gældende og af AT-Orbital offentliggjorte timepriser. De gældende timepriser samt i øvrigt de gældende almindelige forretningsbetingelser, vil af en kunde altid kunne forlanges udleveret af AT-Orbital, ligesom de vil være offentligt tilgængelige på Internet. I de tilfælde hvor der er indgået fastpris-aftale, vil arbejde som måtte blive udført udover det i denne aftale specificerede arbejde, blive faktureret jfr. ovenfor.

3. Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de i specifikationen fastsatte deadlines. Indgåede aftaler om at kunden, inden en vis nærmere fastsat frist, skal aflevere nærmere beskrevet materiale til brug ved AT-Orbital's produktion og levering af den aftalte ydelse, konstituerer en forpligtelse for kunden i henhold til nærværende aftale.

Alt materiale (tekstindhold, billeder og grafiske elementer) afleveres til AT-Orbital i en, for AT-Orbital, hensigtsmæssig elektronisk form.

Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændringer til AT-Orbital.

4. AT-Orbital ydelser

AT-Orbital ydelser består i at levere det ifølge specifikationen, bestilte arbejde i form af for eksempel systemudvikling, analyse, udvikling, design og programmering af web-løsninger. AT-Orbital har således ikke ansvar for Internettets funktionalitet.
Når det, er aftalt at kunden, inden en vis nærmere fastsat frist, skal aflevere nærmere beskrevet materiale til brug ved AT-Orbital's produktion og levering af den aftalte ydelse, vil en evt. manglende opfyldelse af denne afleveringsfrist, berettige AT-Orbital til at fakturere for den fulde ydelse.


5. Ejendomsret

Når AT-Orbital leverer EDB-programmer, web-løsninger, grafiske elementer m.m. omfatter dette kun brugsretten til de nævnte immaterielle rettigheder.

Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden AT-Orbital's accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Ejendomsretten til de af AT-Orbital til kunden udviklede EDB-programmer, web-løsninger, grafiske elementer m.m. tilhører AT-Orbital.

6. Betalinger

Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med aftalens indgåelse. Såfremt særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder betalingsbetingelsen, 8 dage netto.
Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 14 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom morarenter fra forfaldsdagen, fastsat til 1,5% pr. påbegyndt md. med tillæg af et rentegebyr på kr. 100,00 pr. rentenota. Yderligere er AT-Orbital berettiget til at hæve aftalen i tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

Krav fra kundens side mod AT-Orbital berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf; ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.

7. Ansvar

Kundens anvendelse af udviklede EDB-systemer, web-sider med tilhørende del-elementer (bl.a. grafiske elementer, program-scripts, Java-applets, databaser o. lign.), sker i enhver henseende på eget ansvar og AT-Orbital påtager sig på ingen måde, nogen form for ansvar for indholdet af de informationer, som kunden modtager fra eller afgiver til Internet. Dette gælder uanset hvor disse informationer måtte befinde sig eller hidrøre fra, også selvom AT-Orbital måtte have bistået kunden i formulering og udformningen af materialet. Denne ansvarsfrihed gælder bl.a. såvel rigtigheden, lovligheden, lødigheden etc. af de nævnte informationer.
Kunden påtager sig at friholde AT-Orbital for enhver erstatning, afgift eller bøde AT-Orbital måtte blive nødt til at udrede som følge af kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med kundens anvendelse af udviklede web-løsninger med tilhørende del-elementer. Dette omfatter også immaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser.
AT-Orbital påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer, som skyldes forhold uden for AT-Orbital's kontrol.

8. Ansvarsbegrænsning

AT-Orbital er alene ansvarlig over for kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, når disse direkte kan henregnes til AT-Orbital og/eller AT-Orbital's medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

AT-Orbital er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. AT-Orbital er heller ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data, der måtte befinde sig på kundens eller andres Internetservere.
AT-Orbital eventuelle erstatningspligt er under alle omstændigheder maksimeret til at udgøre et beløb, svarende til det beløb som kunden forholdsmæssigt har betalt for den til erstatningen relaterede ydelse.

9. Opsigelse og anden ophør

For web-hosting skal opsigelse ske med skriftlig varsel senest 30 dage før indeværende periodes udløb.

For indgåede aftaler om udvikling m.m. er såvel kunden som AT-Orbital berettiget til med tre måneders skriftligt varsel at opsige aftalen.
 
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er AT-Orbital berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.

Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.:
-  kundens manglende betaling af forfaldne beløb, kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de af aftalen omhandlede ydelser, samt overtrædelse af de til enhver tid almindeligt accepterede etiske regler for brug af Internettet.

- overtrædelse af nærværende forretningsbetingelsers bestemmelser om konkurrence, kundens uretmæssige brug af AT-Orbital eller trediemands immaterielle rettigheder.

- at kunden tages under konkursbehandling, eller der indledes forhandlinger om tvangsakkord m.v. at kunden anmelder betalingsstandsning.

10. Værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af forretningsforholdet mellem kunden og AT-Orbital, herunder fortolkningsspørgsmål vedrørende nærværende forretningsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.
AT-Orbital ApS - Silkeborgvej 758 - 8220 Århus - Tlf 70271999 - info@atorbital.com - CVR 29517096